• +380 99 451 5001

  • prydbuy@ledrua.com

  • +380 99 451 5001

  • prydbuy@ledrua.com

Фінансово-економічна інформація

Господарська діяльність підприємства зазнає значного впливу існуючих протягом останніх років та загальновідомих факторів політичного, економічного та соціального характеру. Основні зусилля підприємства спрямовані на підтримку в працездатному стані виробничих об’єктів елеваторів та їх інфраструктури, отримання замовлень на послуги зі зберігання зернових та олійних культур, отримання замовлень на послуги з переробки сировини на товарну продукцію, а також здійснення випуску власної продукції. З урахуванням цих факторів використання виробничих потужностей здійснювалось в ступені, яка є значно меншою за потенціал підприємства, що віддзеркалюється в основних показниках його діяльності. Разом з тим підприємство вживає заходів щодо пошуку шляхів поліпшення становища та можливостей для досягнення завантаження виробничих потужностей.

Поточний стан

Протягом 2020 року проведений ремонт будівлі рисового цеху та його технологічного обладнання. Сформований портфель замовлень на надання послуг з переробки рису з великими сільськогосподарськими  виробниками рису, внаслідок чого забезпечено 65% завантаження виробничих потужностей, як з переробки рису, так і з виробництва рису “Камоліно”, із загальним обсягом виробництва 24 т/доб.

У 2020 році підприємство почало виробництво нової продукції – рисового борошна із проектною потужністю  500 т/міс. На поточний момент сформований портфель замовлень на надання послуг з переробки рису на рисове борошно із загальним обсягом виробництва 150 т/міс.

У 2020 році підприємством проведено модернізацію млина. Внаслідок модернізації млина, який здійснює виробництво борошна пшеничного трьох ґатунків, потужності виробництва борошна вищого ґатунку збільшилися на  4,5-5%.

Використання переваг, що створюються внаслідок повного циклу виробництва хліба та хлібобулочних виробів (від купівлі зерна до виготовлення готової продукції),  завантаження пекарні борошном власного виробництва та доставки готової продукції власним спеціалізованим транспортом, дозволили підприємству у 2020 році забезпечити хлібом та хлібобулочними виробами гуртових та кінцевих споживачів Каланчацького та Чаплинського районів Херсонської області, а також – освітніх закладів (школи та дитячі садочки) Каланчацького та Чаплинського районів Херсонської області на тендерних умовах.

В поточному сезоні на потужностях елеватору із заготівельної діяльності здійснюється сушіння та доробка рису нового врожаю. Для якісної сушки використовуються дві сушарки із “м’яким” режимом сушіння. Підприємство сформувало та виконує портфель замовлень на надання послуг з сушіння та доробки рису нового врожаю обсягом не менш ніж 2000 т.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за останні роки

Найменування показника

Значення на кінець року, тис.грн.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього активів

73269

68638

68947

63987

57577

50002

Основні засоби (за залишковою вартістю)

35723

32525

30132

27321

24888

24431

Запаси

9836

15204

10934

8771

8677

5206

Сумарна дебіторська заборгованість

5754

5926

3713

2961

7598

7255

Гроші та їх еквіваленти

12413

14923

23515

20698

16155

12933

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

34

-5605

-5557

-9815

-16718

-24395

Власний капітал

68042

68042

67580

67580

67580

67580

Зареєстрований статутний капітал

4232

4232

4232

4232

4232

4232

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-2

45

Поточні зобов’язання і забезпечення

1945

2483

2585

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-313

-5653

-5557

-9815

-6903

-7677

Активи (станом на 01.01.2020 року)

Підприємство не володіє нематеріальними активами, біологічними активами та не має фінансових інвестицій. Підприємство використовує власні основні засоби вартістю 68048 тис.грн., в тому числі: будинки, споруди, передавальні пристрої вартістю 51042 тис.грн. зі ступенем зносу 54%; машини та обладнання вартістю 14530 тис.грн. зі ступенем зносу 95%; транспортні засоби вартістю 1945 тис.грн. зі ступенем зносу 82%; інструменти, прилади, інвентар вартістю 449 тис.грн., зі ступенем зносу 89%, при цьому вартість основних засобів, що не використовуються (перебувають на консервації) становить 14657 тис.грн. На придбання (оновлення) основних засобів протягом 2019 року спрямовано більш ніж 860 тис.грн.

Вартість запасів підприємства становить 5206 тис.грн., в тому числі: вартість сировини та матеріалів – 3444 тис.грн.; вартість палива – 126 тис.грн.; вартість тари та тарних матеріалів – 297 тис.грн.; вартість готової продукції – 1194 тис.грн. Поточна дебіторська заборгованість становить 6452 тис.грн., в тому числі непогашена протягом останніх 18 місяців – 131 тис.грн.

Пасиви (станом на 01.01.2020 року)

Підприємство має виключно поточні зобов’язання в розмірі 2585 тис.грн., в тому числі: за товари, роботи, послуги в розмірі 1912 тис.грн., за розрахунками з бюджетом в розмірі 132 тис.грн.; за розрахунками зі страхування та оплати праці в розмірі 412 тис.грн.

Доходи та витрати (за підсумками 2019 року)

Чистий дохід від реалізації продукції склав 24990 тис.грн. при собівартості продукції 31229 тис.грн., інші операційні доходи – 2773 тис.грн., інші доходи – 39 тис.грн.. Адміністративні витрати склали 3130 тис.грн., витрати на збут – 368 тис.грн., інші операційні та інші витрати – 740 тис.грн.

Виробництво та реалізація продукції (за підсумками 2019 року)

Продукція

Валове виробництво, т

Виробництво з сировини замовника, т

Вартість промислових послуг, тис.грн.

Валова реалізація, т

Вартість реалізованої продукції з власної сировини, тис.грн.

Борошно пшеничне

1812,0

1697,0

12719,4

Рис напівобрушений чи повністю обрушений

172,0

172,0

173,1

Рис-січка

445,0

445,0

447,7

Хліб пшеничний

313,0

313,0

3968,1

Хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній

12,0

12,0

127,5

Вироби здобні

12,0

12,0

473,1

Висівки, відходи та інші залишки від перероблення пшениці

680,0

700,0

1927,6

© ТОВ "ЛЕДРУА КОНСАЛТ", 2020