• +380 99 451 5001

 • prydbuy@ledrua.com

 • +380 99 451 5001

 • prydbuy@ledrua.com

Загальна інформація

Підприємство є одним з найбільших на півдні України комбінатів хлібопродуктів повного циклу переробки рису, пшениці, інших зернових сільськогосподарських культур та випуску кінцевої продукції.

Основні виробничі об’єкти підприємства збудовані та введені в експлуатацію на початку 70-х років двадцятого століття на двох майданчиках: виробничої території та майданчику “заготзерна”. На підставі Державного акту про право постійного користування землею, виданого Каланчацькою районною Радою народних депутатів Каланчацького району Херсонської області від 17.05.1996 року, підприємство володіє земельними ділянками площею 15,79 га, де розташований комплекс елеватора промислового, та 9,62 га, де розташований комплекс елеватора заготівельного.

Відповідно до рішення Регіонального відділення ФДМУ у Херсонській області від 22.09.1998 року № 833 щодо приватизації державного майна підприємства “Каланчацький комбінат хлібопродуктів” та на підставі акту приймання-передачі майна від 04.12.1998р. №327 цілісні майнові комплекси елеваторів були передані до статутного капіталу новоствореного ВАТ “Каланчацький комбінат хлібопродуктів”. Право власності підприємства на нерухоме майно цілісних майнових комплексів підтверджено відповідними свідоцтвами про право власності від 19.07.2010 року. Внаслідок приватизації та наступних змін у законодавстві підприємство існує у формі приватного акціонерного товариства.

Основні дані про підприємство
 • Назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ” (ПрАТ “КАЛАНЧАЦЬКИЙ КХП”)
 • Ідентифікаційний код: 00952344
 • Місцезнаходження: 75822, Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт. Мирне, вул. Елеваторна, 5
 • Дата державної реєстрації: 28.09.1998 року
 • Орган державної реєстрації: Каланчацька районна державна адміністрація Херсонської області
 • Основні види діяльності:
  • виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (10.61)
  • виробництво хліба, хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитерських виробів (10.71)
  • виробництво готових кормів для тварин (10.91)
  • складське господарство (52.10)
 • Середня кількість працівників: 102 особи
 • Дочірніх підприємств, філій – немає
 • Судових справ щодо визнання підприємства банкрутом не існувало та не існує
Основні дані про цінні папери
 • Статутний капітал: 4 231 600,00 грн.
 • Емітовано цінних паперів:   16 926 400 шт. простих іменних акцій
 • Номінальна вартість акції: 0,25 грн.
 • Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: 06/21/1/10 від 03.06.2010 року, дата видачі 11.11.2016 року
 • ISIN: UA4000070544
 • Обіг цінних паперів: необмежений, переважного права акціонерів згідно статуту немає, до обігу на фондових біржах цінні папери не допущені
 • Кількість акціонерів: 97 осіб
 • Кількість акціонерів без обмежень права голосу: 15 осіб
 • Частка держави у статутному капіталі: відсутня
 • Домінуючий контрольний пакет:  99,12078% від загальної кількості акцій
 • Належить: MGC International B.V. (Королівство Нідерландів)
 • Будь-яких інших цінних паперів підприємство не випускало/не видавало
Організаційна структура

Організаційна структура підприємства обумовлена специфікою діяльності підприємства: наявністю двох елеваторів (виробничого та заготівельного), інфраструктурою (способів доставки/відпуску зерна та готової продукції автомобільним та/або залізничним транспортом), вимогами щодо енергозабезпечення та запобігання негативним наслідкам техногенного характеру.

Структура управління поточною діяльністю підприємства складається з наступних підрозділів: адміністрації, фінансового відділу та бухгалтерії, служби безпеки, відділу з охорони праці та пожежної безпеки, комерційного та господарського відділів, виробничо-технічної лабораторії, пожежно-рятувальної служби, вагарні, крупоцеху, складу готової продукції, млину, хлібопекарні, промислового елеватора, відділу транспорту та газової служби, електроцеху, будівельного та механічного цехів, навантажувально-розвантажувального пункту, магазину та медичного обслуговування, а також заготівельного пункту (елеватору заготівельного) у складі адміністрації, виробничо-технічної лабораторії та технічної ділянки.

Корпоративне управління

До структури корпоративного управління підприємством входить: загальні збори акціонерного товариства, наглядова рада, виконавчий орган, ревізор.

Загальні збори проводяться щороку, у строки встановлені законодавством України. Кворум загальних зборів на рівні 99,9 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Компетенція загальних зборів статутом не обмежена. Питання порядку денного, що є обов’язковими для розгляду на загальних зборах відповідно до вимог законодавства, розглядаються, рішення приймаються одноголосно. Річні загальні збори за підсумками діяльності підприємства у 2019 році проведені у квітні 2020 року.

Кількісний склад наглядової ради становить три особи. Термін повноважень членів наглядової ради – три роки. Поточний склад наглядової ради обраний у квітні 2020 року. До компетенції наглядової ради віднесені всі питання діяльності, за виключенням питань, віднесених законодавством до виключної компетенції загальних зборів та питань оперативного керівництва поточною діяльністю підприємства. Комітетів наглядової ради не створено. В підприємстві діє ревізор. Компетенція ревізора визначена законодавством та статутом підприємства. Термін повноважень ревізора – три роки. Діючий ревізор обраний в квітні 2019 року. Зовнішній аудитор (аудиторська фірма) для проведення перевірок (спеціальних перевірок) не залучається.

Виконавчий орган – одноосібний, генеральний директор. До компетенції генерального директора належать всі інші питання поточної діяльності, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, статутом, рішенням загальних зборів або рішенням наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу. Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради: без довіреності представляти інтереси підприємства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах та порядку передбачених статутом;  розпоряджатися коштами та майном підприємства в межах та порядку передбачених статутом; вчиняти правочини від імені підприємства, підписувати довіреності (доручення), договори (угоди) та інші документи від імені підприємства в межах та порядку передбачених статутом; відкривати та/або закривати банківські рахунки підприємства; затверджувати посадові інструкції працівників; затверджувати штатний розклад та посадові оклади (тарифи) працівників, плани, кошториси та бюджети підприємства, за виключенням посадових осіб акціонерного товариства; вирішувати інші питання, делеговані йому наглядовою радою або загальними зборами. Генеральний директор в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, приймає рішення одноособово та звітує про діяльність наглядовій раді, загальним зборам.

Кодекс корпоративного управління не затверджувався. Порушення прав акціонерів та правопорушення на ринку цінних паперів (фондовому ринку) не допускаються. Підприємство має власний  веб-сайт в мережі Інтернет, що використовується для оприлюднення (розкриття) інформації, встановленої законодавством України про цінні папери та акціонерні товариства.

© ТОВ "ЛЕДРУА КОНСАЛТ", 2020